en      pl

Program


WYZWANIA NAUKOWE I ZAWODOWE WE WSPÓŁCZESNYM PIELĘGNIARSTWIE

Kielce, 15-17 kwietnia 2021 roku

 

THE PROFESSIONAL AND SCIENTIFIC CHALLENGES IN CONTEMPORARY NURSING

Kielce, April 15-17, 2021

 

 

 

 

 

  

 

Data i miejsce konferencji

Kielce, 15-17 kwietnia 2021 roku

Collegium Medicum
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 19 A, 25-317 Kielce

Formuła konferencji

Sytuacja epidemiologiczna i poczucie odpowiedzialności za wspólne bezpieczeństwo zmusiły nas do przyjęcia formuły spotkania hybrydowego, które transmitowane będzie on-line w dniach 15-17 kwietnia 2021.

 

Tematy sesji

  • Pielęgniarskie zasoby ludzkie i środowisko pracy
  • Pielęgniarstwo w perspektywie globalnej
  • Opieka kliniczna i bezpieczeństwo pacjenta
  • Rozwój kompetencji i roli zawodowej pielęgniarek
  • Etyka i historia pielęgniarstwa
  • Varia

 

Ważne terminy

Uczestnictwo czynne

 • Rejestracja i przesłanie streszczenia wystąpienia do 7 lutego 2021 r.
 • Akceptacja streszczeń do 15 lutego 2021 r,
 • Przesłanie pracy do monografii do 15 marca 2021 r.
 • Akceptacja prac do druku w monografii do 31 marca 2021 r,
 • Wniesienie opłaty za opublikowanie pracy w monografii po uzyskaniu pozytywnej recenzji.
 • Przesłanie prezentacji multimedialnej do sesji ustnej / E-plakatu do sesji posterowej do 31 marca 2021 r.

Uczestnictwo bierne

 • Rejestracja do 15 marca 2021 r.

Tematyczne Warsztaty Edukacyjne

 • Rejestracja do 31 marca 2021 r.

Tematyczne warsztaty edukacyjne

W ramach konferencji planowana jest organizacja warsztatów.

WARSZTAT 1:
Zadania pielęgniarki wobec pacjenta z otwartą drogą oddechową (wentylacja inwazyjna)

Organizator – dr n. med. Małgorzata Knap, dr n o zdr. Ewelina Nowak, mgr Paulina Stróżyk

Miejsce realizacji: Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla Pielęgniarek i Położnych
Data realizacji: 15.04.2021 10:30 - 12:00

 

WARSZTAT 2:
Pielęgnacja niemowląt zgodnie z zasadami stymulacji neurorozwojowej

Organizator – dr n. med. Agata Michalska

Miejsce realizacji: Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla Pielęgniarek i Położnych
Data realizacji: 15.04.2021 12:15 - 13:45

 

WARSZTAT 3:
Przejmij kontrolę i zostaw napięcie za drzwiami

Organizator - mgr Marta Targońska

Miejsce realizacji: Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla Pielęgniarek i Położnych
Data realizacji: 15.04.2021 14:00 - 15:30

 

WARSZTAT 4:
Leczenie trudno gojących się ran

Organizator: Polskie Towarzystwo Leczenia Ran

17.00 – 17.10 Dr hab. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska – Rola pielęgniarki w leczeniu trudno gojących się ran
17.10-17.40 Dr hab. med. Maciej Sopata - Odleżyny - od patogenezy do leczenia
Warsztaty praktyczne
17.40 – 18.00 Mgr Izabela Kuberka – Leczenie miejscowe odleżyn zgodnie z koncepcją Higieny Rany – krok 1 i 2
18.00 – 18.20 Mgr Marta Bakowska - Leczenie miejscowe odleżyn zgodnie z koncepcją Higieny Rany – krok 3 i 4
18.20- 18.30 – Q&A

Miejsce realizacji: Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla Pielęgniarek i Położnych
Data realizacji: 16.04.2021 17:00 - 18:30

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WARSZTATÓW!

Szanowni Państwo,
Wszyscy uczestnicy, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w warsztatach zaplanowanych do realizacji w ramach
IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
WYZWANIA NAUKOWE I ZAWODOWE WE WSPÓŁCZESNYM PIELĘGNIARSTWIE,
zostali zakwalifikowani.
Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do w/w przedsięwzięć zostały wysłane na emaile indywidualne.
Organizatorzy

 

 

 

 

 Rejestracja na warsztaty. 

 

 

Organizatorzy

Instytut Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Oddział Kielce

 

Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Oddział Świętokrzyski

 

 

Publikacje prac w monografii

Wyniki badań prezentowane podczas Konferencji mogą zostać opublikowane w monografii „Wyzwania naukowe i zawodowe we współczesnym pielęgniarstwie. Tom III.”

Planowanym wydawcą monografii jest Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach znajdujące się w wykazie wydawnictw MNiSzW (80 pkt). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, wartość punktowa rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwa naukowe I poziomu - wynosi 20 punktów.

Warunkiem zamieszczenia pracy w monografii jest uzyskanie pozytywnej recenzji oraz uiszczenie opłaty w wysokości 150,00 zł (za jedną pracę).

Zasady przygotowania prac do publikacji


Instrukcja dla autorów prac do publikacji w monografii

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW PRAC DO PUBLIKACJI W MONOGRAFII

 1. Do zamieszczenia w monografii mogą zostać zakwalifikowane prace oryginalne i poglądowe oraz kazuistyczne zaprezentowane przez uczestnika na kongresie i zgodne z jej tematyką w języku polskim lub angielskim. Praca powinna spełniać kryteria rozdziału w monografii (0,5 arkusza wydawniczego czyli 20 tysięcy znaków).
 2. Wymogi szczegółowe związane z przygotowaniem pracy:
  • czcionka Times New Roman 12, marginesy 2,5 cm, odstęp pomiędzy wersami 1,5. strona tytułowa powinna zawierać: tytuł w języku polskim (tekst boldowany - pogrubiony), imiona i nazwiska autorów oraz ich tytuły naukowe, nazwę i adres instytucji, w których zatrudnieni są autorzy (tekst pochylony – kursywa), wykaz skrótów oraz adres autora do korespondencji, jego e-mail, telefon i fax
  • tytuł pracy powinien być zwięzły i jasny,
  • tekst manuskryptu powinien być napisany w sposób zwięzły i komunikatywny, poprawny językowo, pozbawiony żargonu medycznego lub naukowego.
  • tekst pracy oryginalnej należy zorganizować w układzie: streszczenie, wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski i piśmiennictwo.
  • tekst pracy poglądowej należy zorganizować w układzie: streszczenie, wstęp, cel pracy, podstawowe założenia, podsumowanie, piśmiennictwo.
  • nazwy obcojęzyczne należy wyróżnić kursywą,
  • skróty, symbole i jednostki - bez objaśnień dopuszczalne są tylko powszechnie znane skróty, natomiast skróty i symbole mało znane bądź tworzone przez autora/ów muszą być przy pierwszym użyciu poprzedzone pełnym opisem (w nawiasie). Skrótów nie należy stosować w tytule pracy. Zaleca się stosowanie jednostek miar zgodnych z układem SI.
  • materiał źródłowy przytaczany w tekście pracy należy opracować numerując według kolejności cytowania w nawiasach kwadratowych np. [1,2], w sposób zgodny z kolejnością przedstawioną w dziale pracy: Piśmiennictwo.
  • Cytując prace zamieszczane w pracy w dziale: piśmiennictwo należy opisywać je następująco:
   1. Monografia:

    Nazwisko i pierwsza litera imienia , Nazwisko pierwsza litera imienia. Tytuł . Wydawnictwo . miejsce wydania i rok . strony

    Przykład:
    1. Bozzetti F. A new classification of cancer cachezia. Postępy żywienia klinicznego. PZWL, Warsaw 2008; 3: 11-4
    2. Ciszewska-Jędrasik M, Pertkiewicz M. Mieszaniny do żywienia pozajelitowego. Standardy postępowania i zalecenia dla farmaceutów. PZWL, Warsaw 2004; 95.

   2. Rozdział w monografii:

    (Nazwisko i pierwsza litera imienia . Tytuł rozdziału . W: Tytuł monografii. Red. nazwisko i imię . Wydawnictwo . miejsce wydania i rok ; strony od - do . )

    Przykład:
    3. Chojnacka-Szawłowska G. Kryzys w chorobie nowotworowej i sposoby jego przezwyciężania. W: Psychoonkologia. Red. De Walden-Gałuszko K. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2006; 55-69

   3. Artykuł w czasopiśmie:

    (Nazwisko i pierwsza litera imienia , Nazwisko i pierwsza litera imienia . Tytuł artykułu . Nazwa czasopisma (skrót wg Index Medicus) i rok ; tom : strony od - do

    Przykład:
    4. Howard L, Ashley C, Lyon D, Shenkin A. Autopsy tissue elements in 8 long-team parenteral nutrition patients who received the current U.S. Food and Drug Administration formulation. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2007; 31: 388-96.

   4. Strony internetowe:

    (nazwa/tytuł . Adres strony www/ Data wejścia)

    Przykład:
    5.National Certification Commission for Acupuncture and Oriental Medicine Examination Study Guide for the Diplomate of Acupuncture Certification, 2015, https://idph.iowa.gov/Portals/1/userfiles/26/PTOT/DryNeedlingPublicCommentWeek6-5.pdf/ 11.11.2016


   5.  

  • ryciny, tabele (rysunki, zdjęcia) - jeżeli zostały zaczerpnięte z publikowanych źródeł, autorzy muszą uzyskać zgodę właściwego wydawcy na ich wykorzystanie oraz zaznaczyć na końcu podpisu, z jakiego źródła pochodzą. Tytuł tabeli należy zamieścić nad tabelą. Ryciny, zdjęcia zawierają podpisy usytuowane pod nimi. Tabele powinny być przygotowane w formacie A4. Wszystkie skróty użyte w tabelach rodzą konieczność wyjaśnienia poniżej tabeli. Tabele powinny być ponumerowane cyframi arabskimi. Rysunki powinny być przygotowane przy użyciu technik komputerowych, w programie Microsoft Excel lub programu Word w wersji kolorowej lub czarno-białej. Wszystkie użyte skróty wymagają każdorazowo, wyjaśnienia pod rysunkiem. Ryciny powinny być ponumerowane cyframi arabskimi.
 3. Prace przygotowane niezgodnie z regulaminem lub bez dołączonego oświadczenia autorów będą odsyłane autorom.
 4. Prace zostaną poddane recenzji przez dwóch wybranych Recenzentów, będących specjalistami w danej dziedzinie.
 5. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, bez uzgodnienia z autorem, dotyczących stylistyki, mianownictwa, koniecznych skrótów, usunięcia powtórzeń oraz przesunięcia tabel i rycin, nie wpływających na treść merytoryczną pracy.
 6. Za opublikowanie pracy w monografii nie będą płacone honoraria autorskie.
 7. Jeden egzemplarz monografii (na płycie CD), bez ponoszenia kosztów jego zakupu, otrzymuje jedynie pierwszy autor rozdziału.
 8. Zgłoszenie przez Autora pracy do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem, iż praca ta nie była publikowana lub złożona w Redakcji czasopisma i że przenosi na Wydawcę, na zasadzie wyłączności całość autorskich praw majątkowych do utworu obejmujących pola eksploatacji, takie jak wydawnictwa, nośniki elektroniczne oraz Internet, na terytorium Polski i zagranicy
 9. Autorzy muszą ujawnić Wydawcy (w formie pisemnego oświadczenia) wszystkie konflikty interesów (zależności finansowe, związki osobiste, współzawodnictwo akademickie, ewentualną rolę sponsora badań lub ich części, w projekcie i opracowaniu uzyskanych danych).
 10. Praca ukaże się w monografii wyłącznie po dokonaniu stosownej opłaty i uzyskaniu pozytywnych recenzji, oraz przesłaniu oświadczenia autorów (które należy pobrać ze strony Konferencji, wypełnić i podpisać, a skan oświadczenia dołączyć od razu do przesłanej pracy).

 

Prace przygotowane zgodnie z powyższymi wytycznymi oraz oświadczenia należy przesyłać na adres e-mail konferencji w wyznaczonym terminie.

 

Oświadczenie autora/ów pracy (Word/Write)  |  Oświadczenie autorów pracy (PDF)

 

Opłatę za zamieszczenie pracy w monografii należy przesłać na konto bankowe:
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Oddział Kielce
Nr konta 89 1050 1416 1000 0090 3064 0586
W tytule opłaty należy wpisać: Konferencja „Wyzwania” Kielce 2021, Imię i Nazwisko Uczestnika.

Pracę do monografii, a także potwierdzenie wpłaty należy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Formy prezentacji prac

 1. Prezentacja ustna (technikami zdalnymi)
 2. Poster multimedialny
  Uczestnik Konferencji w trakcie rejestracji może dokonać wyboru formy prezentacji pracy, ostateczną decyzje podejmuje Komitet Naukowy Konferencji w terminie do 15 lutego 2021 roku.
  Podstawowym kryterium kwalifikacji prac będzie tematyka i znaczenie doniesień dla rozwoju pielęgniarstwa.

  Streszczenia prac w języku polskim i angielskim zostaną wydane w książce streszczeń (w formie multimedialnej - płyta CD).
  Streszczenia prac powinny być nadesłane za pomocą formularza

  Poster multimedialny należy przygotować zgodnie z podanym wzorem. Uczestnicy sesji posterowej będą mieć do dyspozycji do 5 minut na przedstawienie problematyki przygotowanej w formie posteru (technikami zdalnymi).

  Zasady przygotowania streszczeń oraz wzór posteru multimedialnego

e-plakat

e plakat 1900x1072

Wersja edytowalna do podrania:

 

Instrukcja przygotowania streszczeń

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA STRESZCZEŃ
prac zgłoszonych do prezentacji ustnej oraz posterowej
(oryginalnych, kazuistycznych, poglądowych)

Streszczenie pracy prezentowanej podczas konferencji należy przygotować w języku polskim oraz angielskim. Streszczenia w obu językach musi charakteryzować zgodność treściowa i merytoryczna. Streszczenie zawiera: nie więcej niż 300 wyrazów dla prac oryginalnych, i nie więcej niż 200 wyrazów dla  prac poglądowych i kazuistycznych.

Streszczenie pracy zarówno w języku polskim jak też angielskim powinno zawierać:

 • Tytuł pracy
 • Autora/rów pracy: Nazwisko i imię z numerem w formie indeksu górnego odnoszącego się do jednostki, której przypisano afiliacje pracy np.: Kowalska Anna 1,Nowak Anna 2
 • Nazwę jednostki/ek , której/ym przypisano afiliację zgodnie z kolejnością autorów, np.:
  ◦ 1 Instytut Położnictwa i Pielęgniarstwa, Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  ◦ 2 Klinika chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej , Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
 • Tekst streszczenia wg następującej struktury:

  Wstęp:
  Cel pracy:
  Materiał i metody:
  Wyniki:
  Wnioski:

  Introduction:
  Aim of the study:
  Material and methods:
  Results:
  Conclusions:

 

Pod streszczeniami w obu językach należy zamieścić Słowa kluczowe / Key words (nie więcej niż 5 słów zgodnych ze słownikiem MeSH).

Uwagi edytorskie:
Tekst streszczenia powinien być przygotowany z użyciem edytora Microsoft Word, czcionka Times New Roman (TNR), wielkość 12 pkt., odstęp między wierszami 1,5; marginesy 2,5 cm; akapity należy zaznaczyć wyraźnymi wcięciami (tabulatorem).
Wyróżnienia tekstu dotyczą wyłącznie: tytułu pracy (tekst boldowany, tj. pogrubiony) oraz nazw jednostek afiliowanych (kursywa tj. tekst pochylony, czcionka TNR, wielkość 10 pkt).

 


E-plakat oraz prezentację multimedialną do sesji ustnej należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizatorzy

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok