Formy prezentacji prac

 1. Prezentacja ustna (technikami zdalnymi)
 2. Poster multimedialny
  Uczestnik Konferencji w trakcie rejestracji może dokonać wyboru formy prezentacji pracy, ostateczną decyzje podejmuje Komitet Naukowy Konferencji w terminie do 15 lutego 2021 roku.
  Podstawowym kryterium kwalifikacji prac będzie tematyka i znaczenie doniesień dla rozwoju pielęgniarstwa.

  Streszczenia prac w języku polskim i angielskim zostaną wydane w książce streszczeń (w formie multimedialnej - płyta CD).
  Streszczenia prac powinny być nadesłane za pomocą formularza

  Poster multimedialny należy przygotować zgodnie z podanym wzorem. Uczestnicy sesji posterowej będą mieć do dyspozycji do 5 minut na przedstawienie problematyki przygotowanej w formie posteru (technikami zdalnymi).

  Zasady przygotowania streszczeń oraz wzór posteru multimedialnego

e-plakat

e plakat 1900x1072

Wersja edytowalna do podrania:

 

Instrukcja przygotowania streszczeń

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA STRESZCZEŃ
prac zgłoszonych do prezentacji ustnej oraz posterowej
(oryginalnych, kazuistycznych, poglądowych)

Streszczenie pracy prezentowanej podczas konferencji należy przygotować w języku polskim oraz angielskim. Streszczenia w obu językach musi charakteryzować zgodność treściowa i merytoryczna. Streszczenie zawiera: nie więcej niż 300 wyrazów dla prac oryginalnych, i nie więcej niż 200 wyrazów dla  prac poglądowych i kazuistycznych.

Streszczenie pracy zarówno w języku polskim jak też angielskim powinno zawierać:

 • Tytuł pracy
 • Autora/rów pracy: Nazwisko i imię z numerem w formie indeksu górnego odnoszącego się do jednostki, której przypisano afiliacje pracy np.: Kowalska Anna 1,Nowak Anna 2
 • Nazwę jednostki/ek , której/ym przypisano afiliację zgodnie z kolejnością autorów, np.:
  ◦ 1 Instytut Położnictwa i Pielęgniarstwa, Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  ◦ 2 Klinika chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej , Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
 • Tekst streszczenia wg następującej struktury:

  Wstęp:
  Cel pracy:
  Materiał i metody:
  Wyniki:
  Wnioski:

  Introduction:
  Aim of the study:
  Material and methods:
  Results:
  Conclusions:

 

Pod streszczeniami w obu językach należy zamieścić Słowa kluczowe / Key words (nie więcej niż 5 słów zgodnych ze słownikiem MeSH).

Uwagi edytorskie:
Tekst streszczenia powinien być przygotowany z użyciem edytora Microsoft Word, czcionka Times New Roman (TNR), wielkość 12 pkt., odstęp między wierszami 1,5; marginesy 2,5 cm; akapity należy zaznaczyć wyraźnymi wcięciami (tabulatorem).
Wyróżnienia tekstu dotyczą wyłącznie: tytułu pracy (tekst boldowany, tj. pogrubiony) oraz nazw jednostek afiliowanych (kursywa tj. tekst pochylony, czcionka TNR, wielkość 10 pkt).

 


E-plakat oraz prezentację multimedialną do sesji ustnej należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.