Publikacje prac w monografii

Wyniki badań prezentowane podczas Konferencji mogą zostać opublikowane w monografii „Wyzwania naukowe i zawodowe we współczesnym pielęgniarstwie. Tom III.”

Planowanym wydawcą monografii jest Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach znajdujące się w wykazie wydawnictw MNiSzW (80 pkt). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, wartość punktowa rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwa naukowe I poziomu - wynosi 20 punktów.

Warunkiem zamieszczenia pracy w monografii jest uzyskanie pozytywnej recenzji oraz uiszczenie opłaty w wysokości 150,00 zł (za jedną pracę).

Zasady przygotowania prac do publikacji


Instrukcja dla autorów prac do publikacji w monografii

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW PRAC DO PUBLIKACJI W MONOGRAFII

 1. Do zamieszczenia w monografii mogą zostać zakwalifikowane prace oryginalne i poglądowe oraz kazuistyczne zaprezentowane przez uczestnika na kongresie i zgodne z jej tematyką w języku polskim lub angielskim. Praca powinna spełniać kryteria rozdziału w monografii (0,5 arkusza wydawniczego czyli 20 tysięcy znaków).
 2. Wymogi szczegółowe związane z przygotowaniem pracy:
  • czcionka Times New Roman 12, marginesy 2,5 cm, odstęp pomiędzy wersami 1,5. strona tytułowa powinna zawierać: tytuł w języku polskim (tekst boldowany - pogrubiony), imiona i nazwiska autorów oraz ich tytuły naukowe, nazwę i adres instytucji, w których zatrudnieni są autorzy (tekst pochylony – kursywa), wykaz skrótów oraz adres autora do korespondencji, jego e-mail, telefon i fax
  • tytuł pracy powinien być zwięzły i jasny,
  • tekst manuskryptu powinien być napisany w sposób zwięzły i komunikatywny, poprawny językowo, pozbawiony żargonu medycznego lub naukowego.
  • tekst pracy oryginalnej należy zorganizować w układzie: streszczenie, wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski i piśmiennictwo.
  • tekst pracy poglądowej należy zorganizować w układzie: streszczenie, wstęp, cel pracy, podstawowe założenia, podsumowanie, piśmiennictwo.
  • nazwy obcojęzyczne należy wyróżnić kursywą,
  • skróty, symbole i jednostki - bez objaśnień dopuszczalne są tylko powszechnie znane skróty, natomiast skróty i symbole mało znane bądź tworzone przez autora/ów muszą być przy pierwszym użyciu poprzedzone pełnym opisem (w nawiasie). Skrótów nie należy stosować w tytule pracy. Zaleca się stosowanie jednostek miar zgodnych z układem SI.
  • materiał źródłowy przytaczany w tekście pracy należy opracować numerując według kolejności cytowania w nawiasach kwadratowych np. [1,2], w sposób zgodny z kolejnością przedstawioną w dziale pracy: Piśmiennictwo.
  • Cytując prace zamieszczane w pracy w dziale: piśmiennictwo należy opisywać je następująco:
   1. Monografia:

    Nazwisko i pierwsza litera imienia , Nazwisko pierwsza litera imienia. Tytuł . Wydawnictwo . miejsce wydania i rok . strony

    Przykład:
    1. Bozzetti F. A new classification of cancer cachezia. Postępy żywienia klinicznego. PZWL, Warsaw 2008; 3: 11-4
    2. Ciszewska-Jędrasik M, Pertkiewicz M. Mieszaniny do żywienia pozajelitowego. Standardy postępowania i zalecenia dla farmaceutów. PZWL, Warsaw 2004; 95.

   2. Rozdział w monografii:

    (Nazwisko i pierwsza litera imienia . Tytuł rozdziału . W: Tytuł monografii. Red. nazwisko i imię . Wydawnictwo . miejsce wydania i rok ; strony od - do . )

    Przykład:
    3. Chojnacka-Szawłowska G. Kryzys w chorobie nowotworowej i sposoby jego przezwyciężania. W: Psychoonkologia. Red. De Walden-Gałuszko K. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2006; 55-69

   3. Artykuł w czasopiśmie:

    (Nazwisko i pierwsza litera imienia , Nazwisko i pierwsza litera imienia . Tytuł artykułu . Nazwa czasopisma (skrót wg Index Medicus) i rok ; tom : strony od - do

    Przykład:
    4. Howard L, Ashley C, Lyon D, Shenkin A. Autopsy tissue elements in 8 long-team parenteral nutrition patients who received the current U.S. Food and Drug Administration formulation. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2007; 31: 388-96.

   4. Strony internetowe:

    (nazwa/tytuł . Adres strony www/ Data wejścia)

    Przykład:
    5.National Certification Commission for Acupuncture and Oriental Medicine Examination Study Guide for the Diplomate of Acupuncture Certification, 2015, https://idph.iowa.gov/Portals/1/userfiles/26/PTOT/DryNeedlingPublicCommentWeek6-5.pdf/ 11.11.2016


   5.  

  • ryciny, tabele (rysunki, zdjęcia) - jeżeli zostały zaczerpnięte z publikowanych źródeł, autorzy muszą uzyskać zgodę właściwego wydawcy na ich wykorzystanie oraz zaznaczyć na końcu podpisu, z jakiego źródła pochodzą. Tytuł tabeli należy zamieścić nad tabelą. Ryciny, zdjęcia zawierają podpisy usytuowane pod nimi. Tabele powinny być przygotowane w formacie A4. Wszystkie skróty użyte w tabelach rodzą konieczność wyjaśnienia poniżej tabeli. Tabele powinny być ponumerowane cyframi arabskimi. Rysunki powinny być przygotowane przy użyciu technik komputerowych, w programie Microsoft Excel lub programu Word w wersji kolorowej lub czarno-białej. Wszystkie użyte skróty wymagają każdorazowo, wyjaśnienia pod rysunkiem. Ryciny powinny być ponumerowane cyframi arabskimi.
 3. Prace przygotowane niezgodnie z regulaminem lub bez dołączonego oświadczenia autorów będą odsyłane autorom.
 4. Prace zostaną poddane recenzji przez dwóch wybranych Recenzentów, będących specjalistami w danej dziedzinie.
 5. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, bez uzgodnienia z autorem, dotyczących stylistyki, mianownictwa, koniecznych skrótów, usunięcia powtórzeń oraz przesunięcia tabel i rycin, nie wpływających na treść merytoryczną pracy.
 6. Za opublikowanie pracy w monografii nie będą płacone honoraria autorskie.
 7. Jeden egzemplarz monografii (na płycie CD), bez ponoszenia kosztów jego zakupu, otrzymuje jedynie pierwszy autor rozdziału.
 8. Zgłoszenie przez Autora pracy do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem, iż praca ta nie była publikowana lub złożona w Redakcji czasopisma i że przenosi na Wydawcę, na zasadzie wyłączności całość autorskich praw majątkowych do utworu obejmujących pola eksploatacji, takie jak wydawnictwa, nośniki elektroniczne oraz Internet, na terytorium Polski i zagranicy
 9. Autorzy muszą ujawnić Wydawcy (w formie pisemnego oświadczenia) wszystkie konflikty interesów (zależności finansowe, związki osobiste, współzawodnictwo akademickie, ewentualną rolę sponsora badań lub ich części, w projekcie i opracowaniu uzyskanych danych).
 10. Praca ukaże się w monografii wyłącznie po dokonaniu stosownej opłaty i uzyskaniu pozytywnych recenzji, oraz przesłaniu oświadczenia autorów (które należy pobrać ze strony Konferencji, wypełnić i podpisać, a skan oświadczenia dołączyć od razu do przesłanej pracy).

 

Prace przygotowane zgodnie z powyższymi wytycznymi oraz oświadczenia należy przesyłać na adres e-mail konferencji w wyznaczonym terminie.

 

Oświadczenie autora/ów pracy (Word/Write)  |  Oświadczenie autorów pracy (PDF)

 

Opłatę za zamieszczenie pracy w monografii należy przesłać na konto bankowe:
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Oddział Kielce
Nr konta 89 1050 1416 1000 0090 3064 0586
W tytule opłaty należy wpisać: Konferencja „Wyzwania” Kielce 2021, Imię i Nazwisko Uczestnika.

Pracę do monografii, a także potwierdzenie wpłaty należy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.