en      pl

Sylwetki prelegentów

 

 Speakers' profiles

Stanisław Głuszek

StanislawGluszekprof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024.
W ubiegłych kadencjach pełnił funkcję prorektora ds. medycznych oraz dziekana Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK.

Specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej, Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Kielcach. Redaktor naczelny czasopisma z listy MNiSW Studia Medyczne/ Medical Studies.

Autor i współautor blisko 400 publikacji naukowych, redaktor 20 monografii z zakresu chirurgii, problematyki etyki i filozofii medycyny oraz organizacji kształcenia medycznego

Publikacje naukowe indeksowane w bazie Web of Science: 253, PUBMED - 135
Liczba cytowań publikacji w bazie Web of Science: 2167, bez autocytowań - 2054
IF – 168,8 (Biblioteka UJK), Indeks H: 13; Scopus - 13

Tematyka badań naukowych
• chirurgia onkologiczna, nowotworów jelita grubego, żołądka, trzustki, wątroby
• problematyka ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki, uwarunkowania genetyczne
• patologia chirurgiczna układu pokarmowego
• chirurgia endokrynologiczna (tarczyca i nadnercza)
• leczenie otyłości (bariatria), zespół metaboliczny, obesitologia, problematyka żywienia pozajelitowego i dojelitowego
• chirurgia laparoskopowa
• genetyka medyczna

Inicjator i kierownik wielu projektów, które wpłynęły na znaczący rozwój Collegium Medicum UJK i utworzenie kierunku lekarskiego.
Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany nagrodami za pracę naukową, osiągniecia dydaktyczne, organizacyjne i medyczne. Członek towarzystw naukowych, komisji i redakcji czasopism naukowych.

Joanna Gotlib

JoannaGotlibMSTeams1Profesor dr hab. n. med. i n. o zdr. Joanna Gotlib

Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego XII kadencji (2018/2021).
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2019-2020. Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2026-2019
od 2013 roku kierownik Zakładu Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu WNoZ WUM

Management Committee Member w Międzynarodowym Projekcie Badawczym RANCARE “Rationing - Missed Nursing care: An international and multidimensional problem” realizowanego w ramach Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST ACTION CA15208. EU Framework Programme Horizon 2020.

Partner w Projekcie “E-TLEBP Toolkit: Providing a Teaching and Learning Open and Innovative Toolkit for Evidence-based Practice to Nursing European Curriculum” w ramach program the Erasmus+ Key Action 2 (KA2).

Kierownik Projektu FS 154 „KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES Podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy”.

Kierownik Projektu FS177 „Wdrożenie e-usług do obsługi procesów zwianych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”.

Promotor w czterech zakończonych przewodach doktorskich prowadzonych w Wydziale Nauk o Zdrowiu WUM. Recenzent w 5 zakończonych przewodach doktorskich.

Autorka ponad 240 prac naukowych opublikowanych w krajowym i światowym piśmiennictwie naukowym. Zainteresowania naukowe dotyczą szeroko pojętych zagadnień edukacji medycznej w obszarze nauk o zdrowiu.

 

Elżbieta Grochans

Prof dr hab n. med i n. o zdr. Elzbieta GrochansElżbieta Grochans - profesor dr habilitowany nauk medycznych i nauk o zdrowiu, absolwentka Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Lublinie i Podyplomowych Studiów w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie - menedżer badań naukowych i prac rozwojowych, pielęgniarka, specjalista w dziedzinie organizacji i zarządzania. Od 2004 adiunkt w Samodzielnej Pracowni Propedeutyki Nauk Pielęgniarskich, kolejno Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa, od 2020 Katedry i Zakładu Pielęgniarstwa oraz kierownik Centrum Symulacji Medycznej PUM.
Autorka i recenzent licznych artykułów w czasopismach naukowych dotyczących zdrowia kobiet, głównie w okresie około i pomenopauzalnym, wieloaspektowej analizy jakości życia pacjentów poddawanych terapii i badań związanych ze współczesnym pielęgniarstwem.
Współautorka podręcznika "Wstrzyknięcia śródskórne, podskórne, domięśniowe i dożylne. Podręcznik dla studiów medycznych". Członek licznych towarzystw naukowych. Przez wiele lat była Pełnomocnikiem Rektora ds. pielęgniarstwa, koordynatorem studiów pomostowych dla pielęgniarek, przedstawicielem Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. wdrażania Procesu Bolońskiego w PUM. Jest członkiem Uczelnianego Zespołu ds. zapewnienia Jakości Kształcenia PUM i przewodnicząca Wydziałowego Zespołu, senatorem PUM i od roku 2016 prodziekanem WNOZ. Jest kierownikiem licznych projektów unijnych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zastała wyróżniona odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” oraz "Za zasługi dla PAM", a także wieloma nagrodami naukowymi i dydaktycznymi Rektora PUM.

Beata Karakiewicz

BeataKarakiewicz Prof. dr hab. n. zdr. Beata Karakiewicz w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie pracuje od 1997 r. Jest kierownikiem Katedry Medycyny Społecznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Pełni funkcję dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
w kadencji 2012-2016, 2016-2020 i 2020-2024.
Pełni funkcję Przewodniczącej Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zdrowiu oraz Przewodniczącej Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu.
Pani Profesor jest również Senatorem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – w kadencji 2012-2016, 2016-2020 i 2020-2024.
Jest członkiem Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia – jako Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Prof. Karakiewicz była Pełnomocnikiem Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecie ds. profilaktyki uzależnień oraz pełnomocnikiem Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecie ds. zdrowia publicznego. Pani Profesor była członkiem Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia; prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego; vice-przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej; członkiem Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk; członkiem Rady Naukowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie; członkiem European Public Health Association.

Profesor dr hab. n. zdr. Beata Karakiewicz jest promotorem 27 zakończonych przewodów doktorskich, recenzentem w postępowaniach habilitacyjnych oraz postępowaniach o nadanie tytułu profesora.
Profesor Beata Karakiewicz należy do Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest aktywnym członkiem European Public Health Association. Jest również specjalistą w dziedzinie zdrowia publicznego. Jest kierownikiem studiów podyplomowych „MBA w sektorze ochrony zdrowia”.

Utworzyła Ośrodek Kształcenia w Zakresie Zdrowia Publicznego - specjalizacje z zakresu zdrowia publicznego.

Profesor Beata Karakiewicz od ponad 20 lat zajmuje się pracą naukową i badawczą. Główny punkt zainteresowań naukowo - badawczych Pani Profesor stanowi problematyka dotycząca zagadnień z zakresu zdrowia publicznego i medycyny środowiskowej, zarządzania i organizacji w pielęgniarstwie i położnictwie. Tematyka wielu publikacji dotyka problemów osób niepełnosprawnych zarówno fizycznie jak umysłowo, chorych przewlekle, uzależnionych od środków psychoaktywnych i zakażonych wirusem HIV.

Pani Profesor Beata Karakiewicz obecnie współpracuje naukowo z Faculty of Nursing & Health Sciences Bethlehem University in the Holy Land w Izraelu, z Uniwersity of British Columbia w Vancuwer - w Kanadzie oraz z Uniwersytetem w Maladze – w Hiszpanii.

Maria Kózka

MariaKozkaProf. dr hab. n.med. Maria Kózka
Zatrudniona w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.

Ukończyła różne szkolenia i kursy w zakresie pielęgniarstwa, dydaktyki i badań naukowych. Jest autorem i współautorem ponad 300 prac, w tym między innymi z zakresu kształcenia przed i podyplomowego pielęgniarek, jakości i bezpieczeństwa opieki pielęgniarskie. Jest również autorem i współautorem 20 podręczników i licznych rozdziałów w monografiach i książkach przeznaczonych dla studentów studiów medycznych.

Uczestniczyła w kilkunastu projektach badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Pełni funkcję konsultanta krajowego w dz. pielęgniarstwa i jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Teresa Bernadetta Kulik

Prof. zw. dr hab. n. med. Teresa Bernadetta KulikProf. zw. dr hab. n. med. Teresa Bernadetta Kulik – Kierownik Katedry Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (od 2006 r.).
Magister pielęgniarstwa – 1979r.  AM w Lublinie.
Doktorat 1991r.- wyróżniony nagrodą Rektora AM. Habilitacja 1996r.
Tytuł profesora zwyczajnego – 2005r.
Prodziekan na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu - 2 kadencje (od 1999 r.).
Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu od 2005 do 2012 roku.

Członek Komisji Akredytacyjnej Uczelni Medycznych ( jedna kadencja od 2004 r.).
Specjalizacja I stopnia w zakresie Medycyny Społecznej (1998r.).
Specjalizacja ze Zdrowia Publicznego ( 2012r.).

Dorobek naukowy: 1623,50,50 PK., 22,952 IF. Promotor wielu prac magisterskich i doktorskich. Recenzent wielu rozpraw doktorskich oraz recenzent dorobku naukowego o nadanie tytułu profesora w zakresie medycyny i nauk o zdrowiu i recenzent dorobku naukowego o nadanie stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Zdrowia Publicznego (od 2016 r. ). Aktywnie uczestniczy w pracach wielu komisji. Pełni funkcję członka Wojewódzkiej Rady do Spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa lubelskiego, jest członkiem zespołu do spraw opracowania Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie Miasta Lublin na lata 2021-2025 oraz zespołu do spraw opracowania Programu Zdrowia dla Miasta Lublin. Jest członkiem Rady ds. Wspierania i Rozwoju Kadr w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego w Warszawie.

Prof Laura Serrant

Laura SerrantProfessor Laura Serrant is Regional Lead Nurse for health Education England (North East and Yorkshire) and Professor of Community and Public Health Nursing in the Faculty of Health, Psychology and Social Care at Manchester Metropolitan University, UK. Professor Serrant has an extensive experience in national and international health policy development with particular specialist input on racial and ethnic inequalities and cultural safety. It was her work in this area which led to her being awarded an OBE in the Queen's Birthday Honours list 2018 for services to Health Policy.

She is one of the 2017 BBC Expert women, Chair of the Chief Nursing Officer for England's BME Strategic Advisory group and a 2017 Florence Nightingale Scholar. She is an ambassador of the Mary Seacole Memorial Statue and the Equality Challenge Unit Race Equality Charter for Higher Education. Her work has been recognised with numbers awards and prizes, including Queens Nurse status and Fellowship of the Queens Nursing Institute to those who have shown leadership in community nursing. In 2014, she was named as one of the top 50 leaders in the UK by The Health Services Journal in three separate categories: Inspirational Women in Healthcare, BME Pioneers and Clinical Leader awards. In October 2019 she was listed in the top 100 most influential Black people in the UK by the Powerlist 2020

Organizatorzy

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok