Program


WYZWANIA NAUKOWE I ZAWODOWE WE WSPÓŁCZESNYM PIELĘGNIARSTWIE

Kielce, 15-17 kwietnia 2021 roku

 

THE PROFESSIONAL AND SCIENTIFIC CHALLENGES IN CONTEMPORARY NURSING

Kielce, April 15-17, 2021

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Collegium Medicum, Al. IX Wieków Kielc 19A

(wejście od ul. Radiowej)
Collegium Medicum of The Jan Kochanowski University
Al. IX Wieków Kielc 19A
( access from Radiowa Street)

10:30-15:30 Warsztaty Szkoleniowe dla Uczestników Konferemcji
               Miejsce realizacji warsztatów:
               Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla Pielęgniarek i Położnych
               Uczestnictwo: On-line

10:30-12:00 Warsztat 1
               Zadania pielęgniarki wobec pacjenta z otwartą drogą oddechową (wentylacja inwazyjna)

12:15-13:45 Warsztat 2
               Pielęgnacja niemowląt zgodnie z zasadami stymulacji neurorozwojowej

14:00-15:30 Warsztat 3
               Przejmij kontrolę i zostaw napięcie za drzwiami


16:00-16:30 Uroczyste otwarcie konferencji
              Miejsce: Collegim Medicum

             Dr hab. n. o zdrowiu Dorota Kozieł, Prof. UJK
             Prorektor ds. Medycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
             Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji

             Prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek
             Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

             Wystąpienia zaproszonych Gości

 
16:30 – 18:15 Wykłady inauguracyjne
              Miejsce: Collegium Medicum

18:15 – 19:15 Koncert
             

 

10:30-15:30 Training Workshops for Conference Participants
             The Venue:
             The Monoprofile Medical Simulation Center for Nurses and Midwives
             Participation: On-line

10:30-12:00 WORKSHOP 1
             Nurse's tasks for a patient with an open airway (invasive ventilation)

12:15-13:45 WORKSHOP 2
             Infant care according to the principles of neurodevelopmental stimulation

14:00-15:30 WORKSHOP 3
             Take control and leave the pressure behind the closed door

 

16:00-16:30- An opening ceremony
             The Venue: Collegium Medicum

              Dorota Kozieł, PhD, DSc, Prof. JKU
              The Vice Rector for Medical affairs of The Jan Kochanowski University in Kielce
              The Chairperson of Scientific and Organizing Committee for the Conference

              Stanisław Głuszek, PhD, DSc, Prof
              The Rector of The Jan Kochanowski University in Kielce

              Presentations of guests speakers

16:30-18:15 Inaugural lectures
             The Venue: Collegium Medicum

18:15-19:15 Concert

 

 

             

 

 

 

MIEJSCE WYSTĄPIEŃ KONFERENCYJNYCH ZAPROSZONYCH WYKŁADOWCÓW:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Collegium Medicum, Al. IX Wieków Kielc 19A
UDZIAŁ UCZESTNIKÓW CZYNNYCH I BIERNYCH W OBRADACH: On-line

THE VENUE OF THE SPEECHES OF THE INVITED LECTURERS:
The Jan Kochanowski University in Kielce, Collegium Medicum,Al. IX Wieków Kielc 19A
PARTICIPATION OF ACTIVE AND non-ACTIVE PARTICIPANTS: On-line

8:30-9:30 Sesja I
               PIELĘGNIARSKIE ZASOBY LUDZKIE I ŚRODOWISKO PRACY
 
9:30-9:45 Przerwa


9:45 -11:15 Sesja II
               OPIEKA KLINICZNA I BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA, cz. 1

11:15-11:30 Przerwa


11:30 – 13:00 Sesja III
               PIELĘGNIARSTWO W PERSPEKTYWIE GLOBALNEJ

13:00-13:30 Przerwa

 

13:30-14:30 Sesja plakatowa cz. 1
               Prezentacja i dyskusja On-line (MS Teams)


          • Sesja Plakatowa 1          • Sesja Plakatowa 2          • Sesja Plakatowa 3

 
14:30- 15:40 Sesja IV
               ROZWÓJ KOMPETENCJI I ROLI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK - cz. 1

15:40-15:50 Przerwa

15:50- 17:00 Sesja IV
               ROZWÓJ KOMPETENCJI I ROLI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK - cz. 2

 

17:00 – 18:30 WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI
               Miejsce realizacji warsztatów:
               Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla Pielęgniarek i Położnych
               Uczestnictwo: On-line

17:00-18:0 Warsztat 4
               Leczenie trudno gojących się ran

17:00-18:00 Sesja plakatowa cz. 2
               Prezentacja i dyskusja On-line (MS Teams)


          • Sesja Plakatowa 4          • Sesja Plakatowa 5          • Sesja Plakatowa 6

 

8:30-9:30 Session I.
               The nursing human resources and work environment,


09:30-09:45- Break

9:45-11:15 Session II.
               The clinical care and patient safety, part 1


11:15-11:30- Break


11:30-13:00 Session III.

               Nursing in a global perspective


13:00-13:30- Break


13: 30-14: 30 Poster session part 1

               On-line presentation and discussion (MS Teams)

            • Poster Session 1           • Poster Session 2           • Poster Session 3

 

14: 30-15: 40 Session IV.
               The development of competencies and the professional role of nurses, part 1

15:40-15:50 Break


15:50-17:00 Session IV.
               The development of competencies and the professional role of nurses, part 2

 17:00 - 18:30 TRAINING WORKSHOPS FOR CONFERENCE PARTICIPANTS
              
The Venue:
               The Monoprofile Medical Simulation Center for Nurses and Midwives
               Participation: On-line

17:00-18:30 WORKSHOP 4
              The treatment of difficult to heal wounds

17:00-18:00 Poster session part 2
               On-line presentation and discussion (MS Teams)

            • Poster Session 4          • Poster Session 5          • Poster Session 6

 

 

 

MIEJSCE WYSTĄPIEŃ KONFERENCYJNYCH ZAPROSZONYCH WYKŁADOWCÓW:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Collegium Medicum, Al. IX Wieków Kielc 19A
UDZIAŁ UCZESTNIKÓW CZYNNYCH I BIERNYCH W OBRADACH: On-line
THE VENUE OF THE SPEECHES OF THE INVITED LECTURERS:
The Jan Kochanowski University in Kielce, Collegium Medicum, Al. IX Wieków Kielc 19A
PARTICIPATION OF ACTIVE AND non-ACTIVE PARTICIPANTS: On-line

8:30-10:00 Sesja II
               OPIEKA KLINICZNA I BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA, cz. 2

10:00-10:15 Przerwa


10:15-11:30 Sesja V
               HISTORIA PIELĘGNIARSTWA I ETYKA

11:30-11:45 Przerwa

11:45 – 14:00 Sesja II
              
OPIEKA KLINICZNA I BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA, cz. 3


14:00 – 14:30 UROCZYSTE PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

8:30-10:00 Session II.
               The clinical care and patient safety, part 2

10:00-10:15- Break

10:15-11:30 Session V.
               The history of nursing and Ethics

11:30-11:45 Break

11:45-14:00 Session II.
               The clinical care and patient safety, part 3

14:00 – 14:30 THE CEREMONIAL SUMMARY AND CLOSING OF THE CONFERENCE