Prosimy o uwazne wypełnienie wszystkich pól formularza.

 

 Rejestracja streszczeń już się zakończyła. 

 

Dane do faktury

 

 

 

* - pola wymagane / obowiązkowe

Klauzula informacyjna dla uczestników IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej WYZWANIA NAUKOWE I ZAWODOWE WE WSPÓŁCZESNYM PIELĘGNIARSTWIE, Kielce, 15-17 kwietnia 2021 roku - Art. 13 RODO**:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
Administrator informuje, że:
1) dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji, udziału, przeprowadzenia ww. konferencji, a także w celu przekazania materiałów pokonferencyjnych, wystawienia zaświadczeń oraz w celu rozliczeniowym, statystycznym i archiwalnym,
2) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz konieczność wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
3) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji ww. celów (wynikający z przepisów odrębnych, w tym m.in. archiwalnych) lub do czasu wycofania zgody – w odniesieniu do danych przetwarzanych na tej podstawie,
4) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
6) posiada Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na ww. adres e-mail lub na ww. adres pocztowy,
7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji i udziału w ww. konferencji,

 

 

** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).